Bon skarbowy

(ang. treasury bill)

To krótkoterminowy skarbowy papier dłużny emitowany w Polsce, jego odpowiednikiem w innych krajach są weksle skarbowe, ich emisja służy finansowaniu przez rząd deficytu budżetowego. Wielkość emisji określona jest każdego roku w ustawie budżetowej. W ofercie pierwotnej sprzedawane są na przetargach, organizowanych przez Bank Centralny – pełni on funkcję agenta emisji, w których mogą uczestniczyć podmioty posiadające status uczestnika przetargu.
Stanowią interesującą formę lokaty kapitału dla banków komercyjnych z powodu bezpieczeństwa, rentowności oraz płynności. Bony skarbowe są emitowane z terminem wykupu 2 lub 3 dni na 1,2,4,8,13,26,39,52 tygodnie.