Quick Assets

(aktywa obrotowe – zapasy) = quick assets
Są to aktywa o największej płynności – posiadane środki pieniężne lub łatwo zbywalne papiery wartościowe.