Rentowność aktywów

Rentowność aktywów = zysk netto / aktywa.

(ROA ang. Return on Assets) Wskaźnik ten odzwierciedla wielkość zysku przypadającą na każdą jednostkę pieniężną zaangażowaną w aktywa przedsiębiorstwa. ROA jest uznawany za najlepszy indywidualny wskaźnik kompetencji kierownictwa w zarządzaniu. Im wyższa jego wartość tym lepiej dla firmy, gdyż jest ona w stanie osiągnąć większy zysk niższym nakładem. Duże znaczenie dla danego wskaźnika ma również wartość rotacji aktywów, gdzie im krótszy cykl obrotowy tym wyższy możliwy do osiągnięcia wskaźnik ROA.