Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych  =  zobowiązania / kapitał własny.

(ang. Debt to Equity Ratio) Wskaźnik ten pokazuje stosunek pomiędzy łączną sumą zobowiązań a kapitałem własnym. Dla przedsiębiorstw rozwijających się przyjmuje się pożądany wskaźnik 3, natomiast dla przedsiębiorstw rozwiniętych 1.Chociaż zbyt wysoka wartość kapitałów obcych w strukturze finansowej przedsiębiorstwa może świadczyć o jego większym ryzyku niewypłacalności, to jednak należy pamiętać, że w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysoką rentownością, dopuszczalna jest wysoka wartość tego wskaźnika gdyż dzięki kapitałowi obcemu firma jest w stanie znacząco zwiększyć swój zysk, nawet uwzględniając łączne koszty obsługi długu.