Raport ESPI 13/2018

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2018 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2018 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 431 734,23 zł w marcu 2018 r., co oznacza spadek o niemal 32% rdr,
  • 3 429 688,46 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2018 r., spadek o 23% rdr.

Podobnie jak w lutym, również w marcu na sprzedaż w segmencie towarów dla rolnictwa i ogrodnictwa, a także dla przemysłu, duży wpływ miała w bieżącym roku pogoda. Nie bez znaczenia na wysokość sprzedaży pozostaje fakt, że w ubiegłym roku wiosna zaczęła się stosunkowo późno, tj. dopiero w połowie maja. Studzi to zapał sprzedawców do przedwczesnego uzupełniania magazynów, w tym o ofertę Emitenta. W efekcie sprzedaż Grupy Kapitałowej Dektra w marcu 2018 r. i narastająco w I kwartale br. była zbliżona do poziomu, osiągniętego w 2016 r., a zauważalnie niższa niż w 2017 r.

Natomiast w segmencie budownictwa nadal występuje dobra koniunktura, sprzedaż oferty Emitenta w tym zakresie w marcu br. była na nieco wyższym poziomie niż w roku ubiegłym.

 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 5/2018 z dnia 02.03.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 6/2018 z dnia 02.03.2018 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

 • ESPI 7/2018 z dnia 08.03.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 8/2018 z dnia 13.03.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,

 • ESPI 9/2018 z dnia 14.03.2018 r. Raport miesięczny za luty 2018 r.,

 • ESPI 10/2018 z dnia 16.03.2018 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR wraz z korektą zawiadomienia,

 • ESPI 11/2018 z dnia 29.03.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna,

 • EBI 2/2018 z dnia 29.03.2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 1. Kalendarz inwestora:

 • na dzień 25 kwietnia 2018 r. przypada dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Dektra S.A.,

 • na dzień 11 maja 2018r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra S.A.,

 • w dniu 11 maja 2018r. nastąpi publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku,

 • w dniu 14 maja 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.