Raport EBI 18/2014

POWOŁANIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA JEDNOSTKOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA ROK 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29.10.2014

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, reprezentowanej przez biegłego rewidenta- Pana Marcina Grzywacza, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014.

Spółka Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 68.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe