Raport EBI 23/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 821 390 zł w miesiącu listopadzie 2014 r., spadek o 15% rdr,
  • 14 506 596 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2014 r., wzrost o 8% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 18/2014 z dnia 30.10.2014 r. Powołania biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014
  • EBI 19/2014 z dnia 31.10.2014 r. Zmiana polityki dywidendowej Spółki
  • EBI 20/2014 z dnia 12.11.2014 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za III kwartał 2014
  • EBI 21/2014 z dnia 14.11.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc październik 2014
  • EBI 22/2014 z dnia 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
  • ESPI 9/2014 z dnia 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 stycznia 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 22/2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 12.01.2015 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 9/2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 12.01.2015 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Raport EBI 19/2014

ZMIANA POLITYKI DYWIDENDOWEJ SPÓŁKI

W dniu 31.10.2014 roku Zarząd Dektra S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczas prowadzonej polityki dywidendowej Spółki. W 2015 roku Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podzielenie zysku netto na dwie części, z przeznaczeniem na: dywidendę oraz skup akcji własnych, natomiast w latach 2016-2017 na trzy części: kapitał zapasowy, dywidenda oraz skup akcji własnych. Począwszy od wypłat w 2015 roku Zarząd zamierza rekomendować podział puli dywidendowej i przeznaczonej na skup akcji w następujących proporcjach: dywidenda – minimum 70% kwoty przeznaczonej na wypłatę dla Akcjonariuszy, skup własnych akcji – maksimum 30% kwoty przeznaczonej na wypłatę dla Akcjonariuszy.

Zarząd podjął ww. uchwałą w związku z koniunkturą panującą na rynku NewConnect oraz niezadowalającymi efektami dotychczasowej polityki. Przez ostatnie trzy lata notowań akcji Spółki na rynku NewConnect cały zysk netto został przeznaczony na dywidendę (98,2% zysku za 2011, 111,0% zysku za 2012, 108,7% zysku za 2013). Stopa dywidendy w Spółce (wg notowań na dzień przyznania prawa) wynosiła w latach 2012-2014 odpowiednio: 10,00%, 9,55%, 9,88%, co jest znacznie powyżej średniej dla rynku. Jednocześnie Spółka jest obecnie notowana przy wskaźniku C/Z wynoszącym ok. 10, co jest znacznie poniżej średniej rynkowej. Zarząd ma nadzieję, że zmiana polityki dywidendowej przyczyni się do wzrostu notowań akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Raport EBI 18/2014

POWOŁANIA BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA JEDNOSTKOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA ROK 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29.10.2014

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Spółki Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o.,

z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, reprezentowanej przez biegłego rewidenta- Pana Marcina Grzywacza, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014.

Spółka Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 68.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 17/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 678 601,75 zł w miesiącu wrześniu 2014 r., wzrost o 2,5% rdr
  • 12 384 440,94 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2014 r., wzrost o 13,1% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 16/2014 z dnia 12.09.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2014,
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 12 listopada 2014 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2014 roku
  • W dniu 14 listopada 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc październik br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 21/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za październik 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 300 765 zł w miesiącu październiku 2014 r., spadek o 14% rdr,
  • 13 685 206 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2014 r., wzrost o 10% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 17/2014 z dnia 14.10.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2014
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 12 grudnia 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc listopad br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 16/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 380 650 zł w miesiącu sierpniu 2014 r., spadek o 13,7% rdr,
  • 10 705 839 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2014 r., wzrost o 15% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 14/2014 z dnia 13.08.2014 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany
   DEKTRA SA za II kwartał 2014
   ,
  • EBI 15/2014 z dnia 14.08.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2014
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 października 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc wrzesień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 15/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LIPIEC 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 505 490 zł w miesiącu lipcu 2014 r., spadek o 13,4 % rdr,
  • 9 325 188 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2014 r., wzrost o 20,9% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 12/2014 z dnia 14.07.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014,
  • EBI 13/2014 z dnia 21.07.2014 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka
   Rady Nadzorczej Dektra SA
 4. Kalendarz inwestora:
  • 12 września 2014 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc sierpień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 13/2014

REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZWORCZEJ DEKTRA SA

Zarząd spółki Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację Pana Piotra Grzesiaka z zajmowanej funkcji członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja nastąpiła z dniem dzisiejszym. Jako powód rezygnacji wskazano względy osobiste i niemożność dalszego wypełniania obowiązków związanych z tą funkcją.

Zarząd Spółki przyjął ww. rezygnację. W ocenie Zarządu rezygnacja ta nie spowoduje dezorganizacji funkcjonowania Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej. Zarząd będzie wnioskował o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.