Raport EBI 23/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 821 390 zł w miesiącu listopadzie 2014 r., spadek o 15% rdr,
  • 14 506 596 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2014 r., wzrost o 8% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 18/2014 z dnia 30.10.2014 r. Powołania biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014
  • EBI 19/2014 z dnia 31.10.2014 r. Zmiana polityki dywidendowej Spółki
  • EBI 20/2014 z dnia 12.11.2014 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za III kwartał 2014
  • EBI 21/2014 z dnia 14.11.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc październik 2014
  • EBI 22/2014 z dnia 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
  • ESPI 9/2014 z dnia 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 stycznia 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.