Raport EBI 19/2014

ZMIANA POLITYKI DYWIDENDOWEJ SPÓŁKI

W dniu 31.10.2014 roku Zarząd Dektra S.A. podjął uchwałę w sprawie zmiany dotychczas prowadzonej polityki dywidendowej Spółki. W 2015 roku Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podzielenie zysku netto na dwie części, z przeznaczeniem na: dywidendę oraz skup akcji własnych, natomiast w latach 2016-2017 na trzy części: kapitał zapasowy, dywidenda oraz skup akcji własnych. Począwszy od wypłat w 2015 roku Zarząd zamierza rekomendować podział puli dywidendowej i przeznaczonej na skup akcji w następujących proporcjach: dywidenda – minimum 70% kwoty przeznaczonej na wypłatę dla Akcjonariuszy, skup własnych akcji – maksimum 30% kwoty przeznaczonej na wypłatę dla Akcjonariuszy.

Zarząd podjął ww. uchwałą w związku z koniunkturą panującą na rynku NewConnect oraz niezadowalającymi efektami dotychczasowej polityki. Przez ostatnie trzy lata notowań akcji Spółki na rynku NewConnect cały zysk netto został przeznaczony na dywidendę (98,2% zysku za 2011, 111,0% zysku za 2012, 108,7% zysku za 2013). Stopa dywidendy w Spółce (wg notowań na dzień przyznania prawa) wynosiła w latach 2012-2014 odpowiednio: 10,00%, 9,55%, 9,88%, co jest znacznie powyżej średniej dla rynku. Jednocześnie Spółka jest obecnie notowana przy wskaźniku C/Z wynoszącym ok. 10, co jest znacznie poniżej średniej rynkowej. Zarząd ma nadzieję, że zmiana polityki dywidendowej przyczyni się do wzrostu notowań akcji Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”