Raport EBI 22/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za październik 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 197 011 zł w miesiącu październiku 2015 r., spadek o 8% rdr,
  • 16 527 764 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2015 r., wzrost o 21% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 20/2015 z dnia 09.10.2015 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2015
  • EBI 21/2015 z dnia 14.10.2015 r. Raport miesięczny za wrzesień 2015
  • ESPI 14/2015 z dnia 19.10.2015 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
  • ESPI 15/2015 z dnia 19.10.2015 r. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 grudnia 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.