Raport EBI 25/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 976 919 zł w miesiącu listopadzie 2015 r., wzrost o 19% rdr,
  • 17 504 682 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2015 r., wzrost o 21% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 22/2015 z dnia 13.11.2015 r. Raport miesięczny za październik 2015
  • EBI 23/2015 z dnia 13.11.2015 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za III kwartał 2015
  • EBI 24/2015 z dnia 17.11.2015 r. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 stycznia 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 24/2015

HARMONOGRAM PUBLIKOWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

 

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – w dniu 12 lutego 2016 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – w dniu 13 maja 2016 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – w dniu 12 sierpnia 2016 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 14 listopada 2016 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 r.: w dniu 11 marca 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 22/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za październik 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 197 011 zł w miesiącu październiku 2015 r., spadek o 8% rdr,
  • 16 527 764 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2015 r., wzrost o 21% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 20/2015 z dnia 09.10.2015 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2015
  • EBI 21/2015 z dnia 14.10.2015 r. Raport miesięczny za wrzesień 2015
  • ESPI 14/2015 z dnia 19.10.2015 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
  • ESPI 15/2015 z dnia 19.10.2015 r. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 grudnia 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 15/2015

ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19.10.2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 15.10.2015 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 1.100 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1.005.645 akcji Spółki, co stanowiło 91,09% kapitału zakładowego Spółki oraz 93,87 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 985.977 akcji Spółki, co stanowi 89,31 % kapitału zakładowego Spółki oraz 92,64 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 14/2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 19.10.2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Prezesa Zarządu Dektra SA Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.

 

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Raport EBI 21/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 2 134 453 zł w miesiącu wrześniu 2015 r., wzrost o 27,3 % rdr,
  • 15 295 244 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2015 r., wzrost o 23,9 % rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • W miesiącu wrześniu 2015 r. Grupa Kapitałowa Emitenta osiągnęła bardzo dobre wyniki ze sprzedaży materiałów izolacyjnych dla budownictwa oraz produktów przeznaczonych dla rolnictwa i ogrodnictwa. Przychody ze sprzedaży w tym okresie były najwyższe w dotychczasowej historii działalności Grupy. Poniżej przedstawiono szczegółowy komentarz. 

   Wyroby dla branży rolniczej oraz ogrodniczej, sukcesywnie stanowią coraz większy udział w całości sprzedaży Grupy Emitenta. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych a w szczególności brak opadów i wysokie temperatury, których efektem była susza i wyraźne obniżenie plonów kukurydzy, Emitent odnotował we wrześniu br. 59 % wzrost sprzedaży folii kiszonkarskich, w stosunku do września 2014 r. oraz wzrost sprzedaży o 118 % od początku br. w porównaniu z takim samym okresem 2014 r. Według Instytutu Geodezji i Kartografii (Prognoza plonów ziarna kukurydzy; 31 sierpnia 2015 r. Centrum Teledetekcji IGiK) redukcja plonów kukurydzy wyniosła od 20 do 35 %. Jednak w rejonach gdzie zbiory kukurydzy są największe (Centrum, Wielkopolska, woj. kujawsko-pomorskie, woj. podlaskie) praktycznie cały okres wegetacji brakowało wody, przez co rośliny wytworzyły niewielką biomasę wegetatywną. Zdaniem Prezesa RSP Wydrowice koło Niemodlina plony kukurydzy będą najniższe od 20 lat i wyniosą ok. 40 procent tego co powinno być.

    

   Wolumen sprzedanych przez Emitenta folii kiszonkarskich zależy od ilości uzyskanej z kukurydzy biomasy. Emitent odpowiednio wcześnie przygotował się do sezonu i z zadowoleniem przyjmuje wypracowane wyniki, a jednocześnie pewna część folii kiszonkarskich będzie czekała na rozpoczęcie wiosennego sezonu pokosu traw.

    

   Zarząd Grupy Kapitałowej zamierza konsekwentnie zwiększać asortyment produktów przeznaczonych dla branży rolniczej. Do znajdujących się w ofercie geowłóknin, folii ogrodniczych, folii kiszonkarskich AgroPremium oraz worków do sianokiszonki dodano folie do belowania służące do przygotowywania sianokiszonek przy zastosowaniu maszyn do belowania oraz siatkę do owijania bel. Owijanie bel słomy polietylenową siatką jest obecnie najnowocześniejszą metodą zbioru i przechowywania materiału żniwnego, zastępującą tradycyjną metodę owijania bel sznurkiem. Emitent odnotował jednocześnie zwiększone zainteresowanie sprzedażą internetową na produkty dla rolnictwa.

    

   Pomimo przytoczonych wcześniej niekorzystnych czynników pogodowych (wysokie temperatury), których konsekwencją był spadek ilości wykonywanych prac dociepleniowych, Emitent odnotował zwiększenie sprzedaży siatki podtynkowej z włókna szklanego. W stosunku do września 2014 r. w omawianym okresie nastąpił wzrost o 55 %, natomiast od początku roku 2015 w porównaniu z okresem I-IX 2014 r. wzrost wyniósł 95 %. Emitent rozwija sprzedaż europejskich siatek podtynkowych głównie poprzez oferowane pod marką własną siatki Dektra-145 a także siatki Euronet i European Thermosystem. Należy zauważyć, że tak znaczne zwiększenie sprzedaży w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym nie byłoby możliwe bez udziału wprowadzonych do oferty w III kwartale br. siatek o gramaturze 165 g/m2. Obecnie oferta została rozbudowana o siatki podtynkowe o gramaturze 180 g/m2 oraz o możliwość wykonania indywidualnego kolorowego nadruku na całej powierzchni siatki nawet dla zamówień od 30.000m2.

    

   Zarząd Emitenta prognozuje, iż w przyszłym roku siatki o zwiększonej gramaturze oraz siatki produkowane na indywidualne zlecenie będą stanowiły 15 do 20 % w całości sprzedaży siatek podtynkowych.

    

   Trzecią grupą towarów w opinii Emitenta pozytywnie wpływającą w opisywanym miesiącu na wyniki handlowe są folie dla budownictwa, a w szczególności nowoopracowane folie pod markami IFol-S i Izopar. Ich sprzedaż we wrześniu br. była o 14 % wyższa w porównaniu z wrześniem 2014 r.

    

   Grupa Emitenta jak i cały rynek materiałów budowlanych zmaga się ze słabnącą koniunkturą w budownictwie. We wrześniu 2015 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem koniunktura spadła według GUS aż o 4 punkty. W sierpniu koniunktura w budownictwie miała wartość minus 1. W całym roku wzrost produkcji budowlano-montażowej pozostaje stosunkowo niski. Po uwzględnieniu czynników sezonowych produkcja była tylko o 3 % wyższa niż przed rokiem. Oznacza to, że wartość obrotów branży budowlanej pozostała poniżej poziomów z lat 2010-12. Nadal firmy budowlane sygnalizują opóźnienia w płatnościach za wykonane roboty budowlano-montażowe a pogorszenie nastrojów przekłada się na deklaracje o redukcjach zatrudnienia większych niż te deklarowane jeszcze w sierpniu.

    

   Przedstawione we wrześniowym raporcie wyniki Grupy Kapitałowej Dektra S.A. zyskują jeszcze bardziej na znaczeniu, jeśli przywoła się fakt, że zostały one osiągnięte pomimo zilustrowanych we wcześniejszej części raportu trudnych okoliczności.

    

 3. 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 19/2015 z dnia 14.09.2015 r. Raport miesięczny za sierpień 2015
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 13 listopada 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc październik 2015 r.
  • W dniu 13 listopada 2015 r. nastąpi publikacja raportu za III kwartał 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 20/2015

POWOŁANIE BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA JEDNOSTKOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA ROK 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 08.10.2015 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Biura Badania Sprawozdań Finansowych “Rewimar” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Mickiewicza 83a/2, reprezentowanej przez biegłych rewidentów- Panią Mariannę Sobieraj i Panią Katarzynę Kowalczyk, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2015.

 

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych “Rewimar” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Mickiewicza 83a/2 wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 922.

 

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport EBI 19/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 2 087 285 zł w miesiącu sierpniu 2015 r., wzrost o 51,2% rdr,
  • 13 203 118 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2015 r., wzrost o 23,7% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 17/2015 z dnia 12.08.2015 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za II kwartał 2015
  • EBI 18/2015 z dnia 14.08.2015 r. Raport miesięczny za lipiec 2015
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 października 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc wrzesień 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 18/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 820 221 zł w miesiącu lipcu 2015 r., wzrost o 20,9% rdr,
  • 11 115 833 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2015 r., wzrost o 19,9% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 16/2015 z dnia 14.07.2015 r. Raport miesięczny za czerwiec 2015
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 września 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc sierpień 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 16/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 493 387 zł w miesiącu czerwcu 2015 r., wzrost o 5,6% rdr,
  • 9 295 612 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2015 r., wzrost o 19,3% rdr.
 2. 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 15/2015 z dnia 12.06.2015 r. Raport miesięczny za maj 2015
  • ESPI 13/2015 z dnia 23.06.2015 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 12 sierpnia 2015 r. nastąpi publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalny za II kwartał 2015 roku,
  • W dniu 14 sierpnia 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc lipiec 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.