Raport ESPI 27/2016

ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14.12.2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.


Akcjonariusz poinformował, że w dniu 14.12.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 2.825 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.


Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 961.566 akcji Spółki, co stanowiło 87,10 % kapitału zakładowego Spółki oraz 91,12 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Po dokonaniu transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 958.741 akcji Spółki, co stanowi 86,84 % kapitału zakładowego Spółki oraz 90,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji