Raport ESPI 27/2016

KOREKTA RAPORTU ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Korekta raportu zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie ESPI 27/2016 opublikowanym w dniu 14.12.2016 r. błędnie podano datę transakcji (14.12.2016 r. zamiast 09.12.2016 r.), którego dotyczyło zawiadomienie oraz nie zamieszczono liczby głosów przed zdarzeniem powodującą zmianę udziału oraz liczbę głosów po tej zmianie.

Poniżej skorygowana treść raportu bieżącego odnoście zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

W dniu 14.12.2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 09.12.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 2.825 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 961.566 akcji Emitenta co stanowiło 87,10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.461.566 głosy z tych akcji co stanowiło 91,12% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie, łącznie z osobą powiązaną, Akcjonariusz posiada 958.741 akcji Emitenta co stanowi 86,84% udziału w kapitale zakładowym oraz 1.458.741 głosów co stanowi 90,94% głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500.000 akcji serii A, (nie dopuszczone do obrotu) oraz 458.741 akcji serii B, C i D.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 29/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

 

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 27 grudnia  2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 27 grudnia 2016.pdf

 

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

 

Raport ESPI 28/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

 

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 14 grudnia 2016.pdf

 

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 27/2016

ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14.12.2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.


Akcjonariusz poinformował, że w dniu 14.12.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 2.825 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.


Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 961.566 akcji Spółki, co stanowiło 87,10 % kapitału zakładowego Spółki oraz 91,12 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Po dokonaniu transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 958.741 akcji Spółki, co stanowi 86,84 % kapitału zakładowego Spółki oraz 90,94 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 26/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 14.12.2016.pdf

 

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 25/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 912 043 zł w miesiącu listopadzie 2016 r., spadek o 3,3% rdr,
  • 18 211 904 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2016 r., wzrost o 4,2% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 18/2016 z dnia 14.11.2016 r. Raport miesięczny za październik 2016 r.,
 • ESPI 19/2016 z dnia 17.11.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 20/2016 z dnia 17.11.2016 r. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 21/2016 z dnia 18.11.2016 r. Otrzymanie korekty oświadczenia od akcjonariusza o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 22/2016 z dnia 23.11.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 23/2016 z dnia 28.11.2016 r. Zawiadomienie o transakcji w związku z art. 19 Rozporządzenia MAR.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 13 stycznia 2017 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport EBI 17/2016

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2017 ROKU

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku:

 

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – w dniu 13 lutego 2017 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – w dniu 12 maja 2017 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – w dniu 11 sierpnia 2017 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – w dniu 14 listopada 2017 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 r.: w dniu 24 marca 2017 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 24/2016

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2017 ROKU

 

 

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2017 r. dywidendy w wysokości 1.159.200 zł, co stanowi 1,05 zł na akcję. Rekomendowana dywidenda ma pochodzić z zysku za rok 2016.

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Raport ESPI 23/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART. 19 ROZPORZĄDZENIA MAR

 

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 28.11.2016.pdf

 

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

 

Raport ESPI 22/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 23.11.2016.pdf

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR