RAPORT ESPI 13/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

 

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 22 sierpnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.
Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.Powiadomienie o transakcjach z dnia 22.08.2016.pdf


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR.

 

Raport ESPI 12/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 sierpnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 16.08.2016.pdf


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR.

Raport ESPI 11/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2016 R

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 628 548 zł w miesiącu lipcu 2016 r., spadek o 10,5% rdr,
  • 10 301 848 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2016 r., spadek o 7,3% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 8/2016 z dnia 8.07.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie,
 • ESPI 9/2016 z dnia 13.07.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR,
 • ESPI 10/2016 z dnia 13.07.2016 r. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • EBI 13/2016 z dnia 14.07.2016 r. Raport miesięczny za czerwiec 2016 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 12 sierpnia 2016 r. nastąpi publikacja raportu z II kwartał 2016r.
 • W dniu 19 sierpnia 2016 r. nastąpi wypłata dywidendy za 2015 r. w wysokości 1,2 zł na akcję,
 • W dniu 14 września 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc sierpień 2016 r.

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

RAPORT EBI 13/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 885 812 zł w miesiącu czerwcu 2016 r., wzrost o 26,3% rdr,
  • 8 673 300 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2016 r., spadek o 6,7% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 11/2016 z dnia 14.06.2016 r. Raport miesięczny za czerwiec 2016 r.,
 • EBI 12/2016 z dnia 17.06.2016 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 17.06.2016r.
 • ESPI 7/2016 z dnia 17.06.2016 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.06.2016
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 12 sierpnia 2016 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za II kw. 2016 r.,
 • W dniu 12 sierpnia 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc lipiec 2016 r.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz art. 7 Rozporządzenia MAR.

RAPORT ESPI 10/2016

ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 13.07.2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.


Akcjonariusz poinformował, że w dniu 12.07.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 2.980 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.


Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 977.470 akcji Spółki, co stanowiło 88,54% kapitału zakładowego Spółki oraz 92,11 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Po dokonaniu transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 974.490 akcji Spółki, co stanowi 88,27 % kapitału zakładowego Spółki oraz 91,93 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

RAPORT ESPI 9/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd spółki Dektra SA (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 13.07.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Dektra SA Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Maciej Stefański.pdf

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Raport ESPI 8/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 08.07.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Prezesa Zarządu Dektra SA Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie – art. 160.pdf

Podstawa prawna: Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport ESPI 7/2016

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI W DNIU 17.06.2016

Zarząd DEKTRA SA (dalej “Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17.06.2016

1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów , co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 17.06.2016 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 12/2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EMITENTA W DNIU 17.06.2016R.

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17.06.2016 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:
17.06.2016 protokół DEKTRA WZA_

Raport EBI 11/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2016

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za maj 2016 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:

1 911 079 zł w miesiącu maju 2016 r., spadek 9,9% rdr,
6 787 488 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2016 r., spadek o 13% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

EBI 9/2016 z dnia 13.05.2016 r. Raport miesięczny za kwiecień 2016 r.,

4. Kalendarz inwestora:

W dniu 17 czerwca 2016 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra S.A.
W dniu 14 lipca 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc czerwiec 2016 r.,

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.