Raport ESPI 21/2016

OTRZYMANIE KOREKTY OŚWIADCZENIA OD AKCJONARIUSZA O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18.11.2016 roku do Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

W korygowanym oświadczeniu akcjonariusz błędnie podał liczbę posiadanych akcji po dokonaniu transakcji zbycia 1000 akcji zwykłych na okaziciela w dniu 14.11.2016 r. Po transakcji zbycia Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 962.444 akcji Spółki a nie jak wcześniej podano z 953.444 akcji Spółki. Z uwagi na powyższe nie nastąpiło przekroczenie ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 963.444 akcji Spółki, co stanowiło 87,27 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1.463.444 głosów co stanowiło 91,24 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 962.444 akcji Spółki, co stanowi 87,18 % kapitału zakładowego Spółki oraz 1.462.444 głosów co stanowiło 91,1 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Raport ESPI 20/2016

ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17.11.2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.


Akcjonariusz poinformował, że w dniu 14.11.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 1.000 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.


Przed dokonaniem transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, był uprawniony do wykonywania prawa głosu z 963.444 akcji Spółki, co stanowiło 87,27 % kapitału zakładowego Spółki oraz 91,24 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Po dokonaniu transakcji sprzedaży, Akcjonariusz wraz z osobą powiązaną, jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 953.444 akcji Spółki, co stanowi 86,36 % kapitału zakładowego Spółki oraz 90,61 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Raport ESPI 19/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

 

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 14.11.2016.pdf

 


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 18/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 R.

 

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za październik 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 1 035 749 zł w miesiącu październiku 2016 r., spadek o 13,5% rdr,
  • 17 299 861 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2016 r., wzrost o 4,7% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 16/2016 z dnia 6.10.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 17/2016 z dnia 14.10.2016 r. Raport miesięczny za wrzesień 2016 r.,
 • EBI 15/2016 z dnia 24.10.2016 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2016.

 

 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 14 grudnia 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc listopad 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport EBI 15/2016

POWOŁANIE BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA JEDNOSTKOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA ZA ROK 2016

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 24.10.2016 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Starodworska 1, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Piotra Witek, do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2016.

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku ul. Starodworska 1 wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 101.

 

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 17/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 3 323 882 zł w miesiącu wrześniu 2016 r., wzrost o 55,7% rdr,
  • 16 264 112 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2016 r., wzrost o 6,3% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

We wrześniu 2016 utrzymały się pozytywne tendencje w postaci zwiększenia liczby transakcji zawieranych poprzez sklep internetowy oraz wzrost zainteresowania nowymi produktami, w tym w szczególności folią dla przemysłu. Ponadto w minionym miesiącu nadal istniało  sezonowe zainteresowanie ofertą handlową dla rolnictwa, tj. folią do kiszonek. W efekcie wartość przychodów ze sprzedaży ponownie osiągnęła wzrost w stosunku do okresów minionych. Mając nadzieję na utrzymanie zainteresowania nowymi propozycjami, prowadzone są aktualnie prace nad kolejnymi towarami, które spełniałyby oczekiwania wymagających klientów.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 14/2016 z dnia 5.09.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 15/2016 z dnia 14.09.2016 r. Raport miesięczny za sierpień 2016 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 14 listopada 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc październik 2016 r.
 • W dniu 14 listopada 2016 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kw. kwartał 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 16/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

 

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 paździenika 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 04.10.2016.pdf


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 15/2016

RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2016 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2016 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 2 638 382 zł w miesiącu sierpniu 2016 r., wzrost o 26,9% rdr,
  • 12 940 230 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2016 r., spadek o 1,9% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

Istotnym zdarzeniem dla wyników finansowych Emitenta był wzrost przychodów za miesiąc sierpień, który był najlepszym okresem w historii spółki. Wzrost sprzedaży nastąpił dzięki znaczącemu zwiększeniu ilości transakcji zawieranych poprzez sklep internetowy oraz dobrym przyjęciem nowych produktów, a w szczególności folii dla przemysłu. Dodatkowo rozpoczynający się w sierpniu sezon na folie dla rolnictwa przyniósł wzmożone zainteresowanie tymi produktami.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 14/2016 z dnia 12.08.2016 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2016 r.,
 • ESPI 11/2016 z dnia 12.08.2016 r. Raport miesięczny za lipiec 2016 r.,
 • ESPI 12/2016 z dnia 19.08.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 13/2016 z dnia 23.08.2016 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR.
 1. Kalendarz inwestora:
 • W dniu 14 października 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc wrzesień 2016 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikacje przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR. oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 14/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA SA W ZWIĄZKU Z ART.19 ROZPORZĄDZENIA MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 1 września 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Powiadomienie o transakcjach z dnia 01.09.2016.pdf

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR