Raport ESPI 27/2016

KOREKTA RAPORTU ZMIANA DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW

Korekta raportu zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w raporcie ESPI 27/2016 opublikowanym w dniu 14.12.2016 r. błędnie podano datę transakcji (14.12.2016 r. zamiast 09.12.2016 r.), którego dotyczyło zawiadomienie oraz nie zamieszczono liczby głosów przed zdarzeniem powodującą zmianę udziału oraz liczbę głosów po tej zmianie.

Poniżej skorygowana treść raportu bieżącego odnoście zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

W dniu 14.12.2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Prezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 09.12.2016 roku, w wyniku transakcji sprzedaży 2.825 akcji Spółki nastąpiło zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału zobowiązującego Akcjonariusza do złożenia niniejszego zawiadomienia Akcjonariusz posiadał 961.566 akcji Emitenta co stanowiło 87,10% udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.461.566 głosy z tych akcji co stanowiło 91,12% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Obecnie, łącznie z osobą powiązaną, Akcjonariusz posiada 958.741 akcji Emitenta co stanowi 86,84% udziału w kapitale zakładowym oraz 1.458.741 głosów co stanowi 90,94% głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym: 500.000 akcji serii A, (nie dopuszczone do obrotu) oraz 458.741 akcji serii B, C i D.

Tryb zawarcia wszystkich transakcji – notowania ASO New Connect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła

Podstawa prawna:Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji