RAPORT ESPI 23/2018

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2018 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
  • 1 679 616,16 zł we wrześniu 2018 r., co oznacza spadek o 34,9% rdr,
  • 15 548 726,67 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2018 r., spadek o 9,3% rdr.

 

  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • ESPI 22/2018 z dnia 14.09.2018 r. Raport miesięczny za sierpień 2018 r.

 

  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 14 listopada 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2018r.
  • w dniu 14 listopada 2018r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2018r.

 

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.