RAPORT ESPI 24/2018

Raport miesięczny za październik 2018 r.

Raport miesięczny za październik 2018 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2018 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
  • 1 017 369,41 zł w październiku 2018 r., co oznacza spadek o 22,9% rdr,
  • 16 566 096,08 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2018 r., spadek o 10,2% rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • ESPI 23/2018 z dnia 12.10.2018 r. Raport miesięczny za wrzesień 2018 r.
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 14 grudnia 2018r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2018r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.