Raport ESPI 25/2018

Raport miesięczny za listopad 2018 r.

Raport miesięczny za listopad 2018 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2018 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
  • 815 189,86 zł w listopadzie 2018 r., co oznacza spadek o 2,9% rdr,
  • 17 381 285,94 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2018 r., spadek o 9,9% rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • ESPI 24/2018 z dnia 14.11.2018 r. Raport miesięczny za październik 2018 r.,
  • EBI 9/2018 z dnia 14.11.2018 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2018 r.,
  • EBI 10/2018 z dnia 27.11.2018 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 14 stycznia 2019r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.