RAPORT ESPI 01/2019

Raport miesięczny za grudzień 2018 r.
Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2018 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
• 523 558,48 zł w grudniu 2018 r., co oznacza spadek o 34,9% rdr,
• 17 904 844,42 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2018 r., spadek o 10,9% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
• ESPI 25/2018 z dnia 14.12.2018 r. Raport miesięczny za listopad 2018 r.,

4. Kalendarz inwestora:
• w dniu 14 lutego 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2018r.
• w dniu 27 lutego 2019 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2018.
Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.