Raport ESPI 03/2019

Raport miesięczny za luty 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
• 1 236 835,30 zł w lutym 2019 r., co oznacza wzrost o 45,3% rdr,
• 2 399 161,93 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2019 r., wzrost o 20,1% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
• ESPI 2/2019 z dnia 14.02.2019 r. Raport miesięczny za styczeń 2019 r.,
• EBI 2/2019 z dnia 27.02.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2018

4. Kalendarz inwestora:
• w dniu 12 kwietnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2019 r.
Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.
Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Pobierz raport