Raport EBI 12/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

 

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku –w dniu 12 maja 2020 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku –w dniu 12 sierpnia 2020 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku –w dniu 13 listopada 2020 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019 -w dniu 11 marca 2020 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 20/2019

Raport miesięczny za listopad 2019 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 695 540,96 zł w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 14,7% rdr,
  • 15 807 296,61 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2019 r., spadek o 9,1% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 19/2019 z dnia 14.11.2019 r. Raport miesięczny za październik 2019 r.

 • EBI 10/2019 z dnia 14.11.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 stycznia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport EBI 11/2019

Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż w dniu dzisiejszym wypowiedział umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Spółka Art Capital z o.o. przestanie pełnić funkcję Autoryzowanego Doradcy z dniem 31.12.2019 r.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport ESPI 19/2019

Raport miesięczny za październik 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 842 344,79 zł w październiku 2019 r., co oznacza spadek o 17,2% rdr,
  • 15 111 755,65 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2019 r., spadek o 8,8% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 18/2019 z dnia 14.10.2019 r. Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 grudnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 18/2019

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
1 872 299,95 zł we wrześniu 2019 r., co oznacza wzrost o 11,5% rdr,
14 269 410,86 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2019 r., spadek o 8,2% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 16/2019 z dnia 13.09.2019 r. Raport miesięczny za sierpień 2019 r.
ESPI 17/2019 z dnia 17.09.2019 r. Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2019 r.
w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 17/2019

Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

 

Dektra S.A. (dalej “Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “TFI”), który jako organ zarządzający działa w imieniu Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ zarejestrowany w Warszawie (dalej “Akcjonariusz”) o przekroczeniu w dół progu 5% w ogóle liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku sprzedaży 2.740 akcji w dniu 9 września 2019 roku. Z zawiadomienia wynika, że przed transakcją Akcjonariusz bezpośrednio posiadał 80.751 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 5,03% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 7,31% w kapitale zakładowym Spółki. Wg zawiadomienia Akcjonariusz po transakcji bezpośrednio posiada 78.011 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 4,86% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 7,07% w kapitale zakładowym Spółki.

 

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz pośrednio nie posiadał i obecnie nie posiada akcji Spółki, a także żaden innych fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI zarówno przed transakcją, jak i po transakcji nie posiadał pośrednio lub bezpośrednio akcji Spółki.  Jednocześnie TFI poinformowało, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza (w rozumieniu art.4 pkt 14-15 Ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej „Ustawa”), które posiadają akcje Spółki, w odniesieniu do Akcjonariusza nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy oraz, że nie przysługuje Akcjonariuszowi prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie

Raport ESPI 16/2019

Raport miesięczny za sierpień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2019 r

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 2 081 811,40 zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 38,8% rdr,
  • 12 397 110,91 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2019 r., spadek o 10,6% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

            Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 9/2019 z dnia 9.08.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2019 r.

 • ESPI 15/2019 z dnia 14.08.2019 r. Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 października 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 15/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1 467 745,38 zł w lipcu 2019 r., co oznacza spadek o 5,6% rdr,
 • 10 315 299,50 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2019 r., spadek o 1,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: ESPI 13/2019 z dnia 4.07.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR ESPI 14/2019 z dnia 12.07.2019 r. Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wypłata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.,
 • w dniu 13 września 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 14/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły: 2 000 912,13 zł w czerwcu 2019 r., co oznacza wzrost o 39% rdr, 8 847 554,12 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2019 r., spadek o 0,7% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 5/2019 z dnia 5.06.2019 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 5.06.2019r,
 • EBI 6/2019 z dnia 5.06.2019 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12,
 • EBI 7/2019 z dnia 5.06.2019 r. Wypłata dywidendy za 2018 r.,
 • ESPI 7/2019 z dnia 5.06.2019 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA
 • EBI 8/2019 z dnia 7.06.2019 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dektra SA,
 • ESPI 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 9/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 10/2019 z dnia 14.06.2019 r. Raport miesięczny za maj 2019 r.
 • ESPI 11/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR
 • ESPI 12/2019 z dnia 26.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 9 sierpnia 2019 r. nastąpi publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
 • w dniu 14 sierpnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2019 r.,
 • w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wyplata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 13/2019

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie o transakcjach z dnia 4 lipca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR