Raport ESPI 12/2019

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 26 czerwca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 11/2019

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR 18.06.2019. Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie o transakcjach z dnia 18 czerwca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Załącznik: Powiadomienie-o-transakcjach-z-dnia-18-czerwca-2019.pdf

Raport ESPI 10/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 840 783,82 zł w maju 2019 r., co oznacza spadek o 28,9% rdr,
  • 6 846 641,99 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2019 r., spadek o 8,4% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 4/2019 z dnia 10.05.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2019 r.

 • ESPI 6/2019 z dnia 14.05.2019 r. Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 26 czerwca 2019 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy,

 • w dniu 12 lipca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 9/2019

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 13.06.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Akcjonariusz poinformował, że w dniu 10.06.2019 w wyniku transakcji sprzedaży 5000 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.06.2019 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 799.717 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 299.717 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 72,44 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.299.717 głosów z tych akcji, co stanowiło 81,03% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka) Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.06.2019 r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 794.717 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 294.717 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 71,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.294.717 głosów, co stanowi 80,72% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka).  Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie akcjonariusza

 

Raport ESPI 8/2019

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie o transakcjach z dnia 13 czerwca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Załącznik do raportu

Raport EBI 8/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 08/2019
data dodania: 07.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzworczej Dektra SA

Zarząd Spółki DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2019 roku Pani Katarzyna Boiwka złożyła rezygnację, z dniem dzisiejszym, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT ESPI 7/2019

RAPORT ESPI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 07/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 05.06.2019

1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów , co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 05.06.2019 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 7/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 07/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Wypłata dywidendy za 2018 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 05.06.2019 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 938 400 zł

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy). Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 26 czerwca 2019 r., a dniem wypłaty dywidendy 4 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 6/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 06/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 05.06.2019 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 12, dotyczącą udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 5/2019

RAPORT EBI
typ raportu: Raport bieżący
numer: 05/2019
data dodania: 05.06.2019
spółka: DEKTRA SA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 5.06.2019r

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05.06.2019 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki: 05.06.2019 protokół DEKTRA WZA