Raport ESPI 9/2019

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 13.06.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Akcjonariusz poinformował, że w dniu 10.06.2019 w wyniku transakcji sprzedaży 5000 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.06.2019 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 799.717 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 299.717 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 72,44 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.299.717 głosów z tych akcji, co stanowiło 81,03% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka) Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.06.2019 r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 794.717 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 294.717 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 71,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.294.717 głosów, co stanowi 80,72% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka).  Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie akcjonariusza