Raport ESPI 10/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 840 783,82 zł w maju 2019 r., co oznacza spadek o 28,9% rdr,
  • 6 846 641,99 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2019 r., spadek o 8,4% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 4/2019 z dnia 10.05.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2019 r.

 • ESPI 6/2019 z dnia 14.05.2019 r. Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 26 czerwca 2019 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy,

 • w dniu 12 lipca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.