Raport ESPI 17/2019

Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

 

Dektra S.A. (dalej “Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “TFI”), który jako organ zarządzający działa w imieniu Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ zarejestrowany w Warszawie (dalej “Akcjonariusz”) o przekroczeniu w dół progu 5% w ogóle liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku sprzedaży 2.740 akcji w dniu 9 września 2019 roku. Z zawiadomienia wynika, że przed transakcją Akcjonariusz bezpośrednio posiadał 80.751 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 5,03% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 7,31% w kapitale zakładowym Spółki. Wg zawiadomienia Akcjonariusz po transakcji bezpośrednio posiada 78.011 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 4,86% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 7,07% w kapitale zakładowym Spółki.

 

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz pośrednio nie posiadał i obecnie nie posiada akcji Spółki, a także żaden innych fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI zarówno przed transakcją, jak i po transakcji nie posiadał pośrednio lub bezpośrednio akcji Spółki.  Jednocześnie TFI poinformowało, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza (w rozumieniu art.4 pkt 14-15 Ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej „Ustawa”), które posiadają akcje Spółki, w odniesieniu do Akcjonariusza nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy oraz, że nie przysługuje Akcjonariuszowi prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie