Raport ESPI 19/2019

Raport miesięczny za październik 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2019 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

    • 842 344,79 zł w październiku 2019 r., co oznacza spadek o 17,2% rdr,
    • 15 111 755,65 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2019 r., spadek o 8,8% rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 18/2019 z dnia 14.10.2019 r. Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

  1. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 13 grudnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.