Raport ESPI 20/2019

Raport miesięczny za listopad 2019 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 695 540,96 zł w listopadzie 2019 r., co oznacza spadek o 14,7% rdr,
  • 15 807 296,61 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2019 r., spadek o 9,1% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 19/2019 z dnia 14.11.2019 r. Raport miesięczny za październik 2019 r.

 • EBI 10/2019 z dnia 14.11.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za III kwartał 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 stycznia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect