Raport ESPI 18/2019

Raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2019 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
1 872 299,95 zł we wrześniu 2019 r., co oznacza wzrost o 11,5% rdr,
14 269 410,86 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2019 r., spadek o 8,2% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:
Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
ESPI 16/2019 z dnia 13.09.2019 r. Raport miesięczny za sierpień 2019 r.
ESPI 17/2019 z dnia 17.09.2019 r. Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

4. Kalendarz inwestora:
w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2019 r.
w dniu 14 listopada 2019 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.