Raport ESPI 15/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 467 745,38 zł w lipcu 2019 r., co oznacza spadek o 5,6% rdr,
  • 10 315 299,50 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2019 r., spadek o 1,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: ESPI 13/2019 z dnia 4.07.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR ESPI 14/2019 z dnia 12.07.2019 r. Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wypłata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.,
  • w dniu 13 września 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.