Raport ESPI 14/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły: 2 000 912,13 zł w czerwcu 2019 r., co oznacza wzrost o 39% rdr, 8 847 554,12 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2019 r., spadek o 0,7% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 5/2019 z dnia 5.06.2019 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 5.06.2019r,
 • EBI 6/2019 z dnia 5.06.2019 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12,
 • EBI 7/2019 z dnia 5.06.2019 r. Wypłata dywidendy za 2018 r.,
 • ESPI 7/2019 z dnia 5.06.2019 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA
 • EBI 8/2019 z dnia 7.06.2019 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dektra SA,
 • ESPI 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 9/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 10/2019 z dnia 14.06.2019 r. Raport miesięczny za maj 2019 r.
 • ESPI 11/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR
 • ESPI 12/2019 z dnia 26.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 9 sierpnia 2019 r. nastąpi publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
 • w dniu 14 sierpnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2019 r.,
 • w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wyplata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.