Raport ESPI 16/2019

Raport miesięczny za sierpień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2019 r

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 2 081 811,40 zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 38,8% rdr,
  • 12 397 110,91 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2019 r., spadek o 10,6% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

            Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 9/2019 z dnia 9.08.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2019 r.

 • ESPI 15/2019 z dnia 14.08.2019 r. Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 października 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.