Raport ESPI 6/2019

Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 356 637,04 zł w kwietniu 2019 r., co oznacza spadek o 6,7% rdr,
  • 5 005 858,17 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2019 r., wzrost o 2,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 4/2019 z dnia 12.04.2019 r. Raport miesięczny za marzec 2019 r.
  • EBI 3/2019 z dnia 12.04.2019 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  • ESPI 5/2019 z dnia 12.04.2019 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 5 czerwca 2019 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  • w dniu 14 czerwca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2019 r.,
  • w dniu 26 czerwca 2019 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.