Raport ESPI 19/2023

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 13.03.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 10.03.2023 w wyniku transakcji sprzedaży 3.881 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.03.2023 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 689.797 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 189.797 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 62,48 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.189.797 głosów z tych akcji, co stanowiło 74,18 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka)

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.03.2023r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 685.916 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 185.916 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 62,13 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.185.916 głosów, co stanowi 73,93% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska -matka )

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

ZAWIADOMIENIE

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjonariuszy