Raport ESPI 21/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2023 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 166 095,05 zł w lutym 2023 r., co oznacza spadek o 59 % rdr.,
  • 2 730 672,29 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2023 r., co oznacza spadek o 53 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że po kilkumiesięcznych obniżkach, w lutym ceny za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, uległy zwiększeniu od ok. 4% do 7 % w stosunku do stycznia 2023 roku. Jednocześnie ceny tych surowców w stosunku do lutego roku 2022 są niższe od ok. 5 % do 18%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 12/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
  • ESPI 13/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. Raport miesięczny za styczeń 2023 r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 kwietnia 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.