Raport ESPI 12/2024

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty     2024 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 155 744,29 zł w lutym 2024 r., co oznacza spadek o 0,9 %
  • 2 233 513,81 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2024 r., co oznacza spadek o 18,2 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2023 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, wzrosły w okresie od stycznia 2024 do lutego 2024 roku o ok. 7-16 %. Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw są niższe o 11-17%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

  • ESPI 11/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. Raport miesięczny za styczeń 2024 r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 12 kwietnia 2024 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2024 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.