RAPORT ESPI 17/2024

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2024r.

1.  Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 336 509,15 zł w maju 2024 r., co oznacza spadek o 11,4 % rdr.
 • 7 493 408,14  zł narastająco w okresie styczeń – maj 2024 r., co oznacza spadek o 3 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2023 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, w miesiącu maju 2024 uległy nieznacznym zmianom, zarówno w dół jak i w górę. Korekta ceny w żadnym przypadku nie przekroczyła 2%.  Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw obniżyły się w zależności od rodzaju o 2%-9%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • ESPI 15/2024 z dnia 14 maja 2024r. Raport miesięczny za kwiecień 2024r.
 • EBI 4/2024 z dnia 14 maja 2024r. Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2024r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 lipca 2024 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2024 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

RAPORT ESPI 16/2024

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu  13.06.2024 roku

 1. Beata Stefańska – posiadająca 500.000 akcji kod ISIN PLDKTRA00021, z których przysługiwało 1.000.000 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 13.06.2024 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

RAPORT EBI 8/2024

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 13.06.2024 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 463 680 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda 0,42 zł.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 lipca 2024 r., a dniem wypłaty dywidendy 29 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT EBI 7/2024

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13.06.2024 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 15 dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA, ponieważ nie udało się zgłosić kandydata, który uzyskałaby aprobatę Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI 6/2024

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 13.06.2024 r., wobec braku osób uprawnionych do głosowania nad Uchwałą nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Stefańskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh, Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad powyższą uchwałą.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT EBI 5/2024

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu  13.06.2024 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

treść uchwał ZWZA.pdf

Raport ESPI/15/2024

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2024 r.

 1. Przychody Emitenta wyniosły:
 • 1 444 047,07 zł w kwietniu 2024 r., co oznacza wzrost o 21,9 % rdr.
 • 5 156 898,99  zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2024 r., co oznacza wzrost
  o 1,4 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2023 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, w miesiącu kwietniu 2024 obniżyły się w stosunku do marca o 8% do 16%. Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw są niższe o ok. 13%-17%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • ESPI 13/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. Raport miesięczny za marzec 2024r.
 • EBI 3/2024 z dnia 12 kwietnia 2024r. Informacja o zakresie przestrzeganych zasad ładu korporacyjnego “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” przez Dektra Spółka Akcyjna
 • ESPI 14/2024 z dnia 25 kwietnia 2024r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

4.         Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 czerwca 2024 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dektra Spółka Akcyjna
 • w dniu 14 czerwca 2024 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2024 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 14/2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 13.06.2024 na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 3/2024

Informacja o zakresie przestrzeganych zasad ładu korporacyjnego “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” przez Dektra Spółka Akcyjna

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie Spółki w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w załączniku do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Oświadczenie stosowanie dobrych praktyk.pdf

Raport ESPI 13/2024

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2024 r.

 1. Przychody Emitenta wyniosły:
 • 1 479 338,11 zł w marcu 2024 r., co oznacza wzrost o 26,6 %
 • 3 712 851,92  zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2024 r., co oznacza spadek
  o 4,8 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2023 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, nieznacznie wzrosły w miesiącu marcu 2024 w stosunku do lutego.  Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw są niższe o 7%-13%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • EBI 2/2024 z dnia 12 marca 2024 r. Raport roczny Dektra SA za rok obrotowy 2023
 • ESPI 12/2024 z dnia 14 marca 2024 r. Raport miesięczny za luty 2024 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 maja 2024 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2024 r.
 • w dniu 14 maja 2024 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego za 1 kwartał 2024 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR