Raport EBI 2/2021

Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki DEKTRA SA niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 22.12.2020 r. – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Treść skorygowanego raportu poniżej:

„Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

 1. Raport roczny za rok 2020 – w dniu 10 marca 2021 r.
 2. Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 14 maja 2021 r.
 3. Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – w dniu 13 sierpnia 2021 r.
 4. Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.”

W dniu 10 marca 2021 roku został opublikowany raport roczny Spółki Dektra SA. Z uwagi na dokonane w roku 2020 połączenie ze spółką zależną Indiver SA, Spółka nie sporządzała ze względów formalnych sprawozdania skonsolidowanego za rok 2020 i w konsekwencji sprawozdanie takie nie mogło zostać opublikowane.

Ponadto Spółka przekazuje, iż publikowane w roku 2020 raporty kwartalne będą miały charakter sprawozdań jednostkowych, jednakże dla właściwej prezentacji sytuacji finansowej, Spółka będzie odnosiła się w nich również do danych skonsolidowanych z minionych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 5/2021

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Toruniu – adres: Równinna 29-31.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

Raport ESPI 4/2021

Raport miesięczny za styczeń 2021 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 388 690,36 zł w styczniu 2021 r., co oznacza wzrost o 86,8 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczął obowiązywać podatek od opakowań z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Powodem jest brak zrównoważonego gospodarowania tworzywami sztucznymi, przy jednoczesnej zmianie sposobu produkcji i wykorzystania tworzyw sztucznych. Podatkiem od plastiku, czyli Plastic Tax zostały objęte wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych, które trafiły na sprzedaż, ale nie zostały przetworzone. Opłata za każdy kilogram tworzywa wynosi 0,8 euro. Nie będzie on miał zastosowania do opakowań z tworzyw sztucznych, które zawierają co najmniej 30% plastiku pochodzącego z recyklingu. Podatek ten ma być przedmiotem finansowania jako środki własne członków UE.

Stanowisko w tej sprawie zajął między innymi Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Związek wskazuje, iż rozwiązanie to dyskryminuje kraje o niższym poziomie recyklingu i w rzeczywistości pomysł podatku nie odnosi się bezpośrednio do działań środowiskowych. W opinii Związku, Plastic Tax spowoduje wzrost cen opakowań z tworzyw sztucznych, szacunkowo od 30% do 100%. Ponadto podkreśla się, że podatek wpłynie na firmy i ich kondycje, zaś charakter fiskalny pobieranej daniny, ma w istocie stanowić lekarstwo na braki finansowe po wyjściu z Unii Wielkiej Brytanii. Ponadto w całej procedurze związanej z wprowadzeniem podatku, w dalszym ciągu jest wiele niejasności, niedomówień, luk i wątpliwości. Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych również nie wyraża zadowolenia z terminu, jaki został zakreślony na wprowadzenie podatku.

Aktualnie na portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, można zauważyć znaczne wzrosty prawie wszystkich surowców tworzyw sztucznych w styczniu 2021 w stosunku do grudnia 2020. Dominują wzrosty kilkunastoprocentowe, w tym dla HDPE i LDPE, od 12% do 22% w zależności od typu surowca.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
  w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 • ESPI 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. Raport miesięczny za grudzień 2020.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 10 marca 2021 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego za rok 2020.
 • w dniu 12 marca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty
  2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 3/2021

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Toruniu – adres: Równinna 29-31.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

Raport ESPI 2/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 328 860,45 zł w grudniu 2020 r., co oznacza spadek o 7,8 % rdr.,
 • 13 877 001,96 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2020 r., co oznacza spadek
  o 14,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w grudniu odczuwalne były utrudnienia
w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także związane z tym mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 20/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Raport miesięczny za listopad 2020 r.
 • ESPI 21/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
  w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 • EBI 11/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 12 lutego 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń
  2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 1/2021

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Toruniu – adres: Równinna 29-31.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)