Raport ESPI 9/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28.04.2021

 1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów , co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 28.04.2021 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 8/2021

Wypłata dywidendy za 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 28.04.2021 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 828 000 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 czerwca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 7/2021

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.04.2021 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 16 dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA. Z uwagi na ogłoszenie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491) nie udało się znaleźć oferty, która uzyskałaby aprobatę Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 6/2021

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.04.2021 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 10, dotyczącą udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków zarządczych , ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 5/2021

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

w dniu 28.04.2021r

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.04.2021 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

28.04.2021protokół DEKTRA WZA

Raport ESPI 8/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 867 888,96 zł w marcu 2021 r., co oznacza wzrost o 56,4% rdr.,
 • 5 032 809 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2021 r., co oznacza wzrost o 77% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano w raportach miesięcznych za styczeń i luty 2021, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu marcu. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w marcu 2021 w stosunku do lutego 2021 od 14% do 24% w zależności od typu surowca.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 1/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Raport roczny Dektra SA za rok obrotowy 2020
 • EBI 2/2021 z dnia 11 marca 2021 r. Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2021 roku
 • EBI 3/2021 z dnia 19 marca 2021 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy w 2021 roku
 • EBI 4/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 • ESPI 6/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Raport miesięczny za luty 2021
 • ESPI 7/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 maja 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2021 r.
 • w dniu 14 maja 2021 r. nastąpi publikacja raportu za I kwartał 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 7/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 28.04.2021 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekt uchwał ZWZA

Pełnomocnictwo dla osób prawnych

Pełnomocnictwo dla osób fizycznych

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Dektra SA

Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020

Raport EBI 4/2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 28.04.2021 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 3/2021

Raport ESPI 6/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 776 229,68 zł w lutym 2021 r., co oznacza wzrost o 95,4 % rdr.,
 • 3 164 920,04 narastająco w okresie styczeń – luty 2021 r., co oznacza wzrost o 91,9 %

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano w raporcie miesięcznym za styczeń, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się również w miesiącu luty. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców tworzyw sztucznych w lutym 2021 w stosunku do stycznia 2021 wzrosły o kilkanaście procent, w tym dla HDPE i LDPE, od 8% do 19% w zależności od typu surowca.

Większość folii oferowanej przez Emitenta produkowana jest z regranulatu powstałego w procesie recyklingu, natomiast przedstawione ceny są cenami surowca pierwotnego. W ocenie Emitenta, aktualne zwyżki ceny surowców tworzyw sztucznych są nie tylko konsekwencją podatku od plastiku (o którym pisano w raporcie za styczeń 2021), ale również w dużym stopniu konsekwencją nieprawidłowej gospodarki w zakresie zbierania i zagospodarowywania odpadów z tworzyw sztucznych. Sytuacja wysokich cen surowców „czystych” ma zatem realną szanse wpłynąć na działania recyklingowe, a jest to okoliczność bardzo przez nas i środowisko naturalne oczekiwana.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 3/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
  w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 • ESPI 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Raport miesięczny za styczeń 2021.
 • ESPI 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
  w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 kwietnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2021.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.