Raport EBI 8/2021

Wypłata dywidendy za 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 28.04.2021 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 828 000 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 czerwca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.