Raport ESPI 6/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 776 229,68 zł w lutym 2021 r., co oznacza wzrost o 95,4 % rdr.,
 • 3 164 920,04 narastająco w okresie styczeń – luty 2021 r., co oznacza wzrost o 91,9 %

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano w raporcie miesięcznym za styczeń, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się również w miesiącu luty. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców tworzyw sztucznych w lutym 2021 w stosunku do stycznia 2021 wzrosły o kilkanaście procent, w tym dla HDPE i LDPE, od 8% do 19% w zależności od typu surowca.

Większość folii oferowanej przez Emitenta produkowana jest z regranulatu powstałego w procesie recyklingu, natomiast przedstawione ceny są cenami surowca pierwotnego. W ocenie Emitenta, aktualne zwyżki ceny surowców tworzyw sztucznych są nie tylko konsekwencją podatku od plastiku (o którym pisano w raporcie za styczeń 2021), ale również w dużym stopniu konsekwencją nieprawidłowej gospodarki w zakresie zbierania i zagospodarowywania odpadów z tworzyw sztucznych. Sytuacja wysokich cen surowców „czystych” ma zatem realną szanse wpłynąć na działania recyklingowe, a jest to okoliczność bardzo przez nas i środowisko naturalne oczekiwana.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 3/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
  w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 • ESPI 4/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. Raport miesięczny za styczeń 2021.
 • ESPI 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia
  w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 kwietnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2021.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.