Raport ESPI 11/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 2 646 811,09 zł w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 83,7 % rdr.,
  • 9 343 104,56 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2021 r., co oznacza wzrost
    o 79,6 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu maju. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w maju 2021 w stosunku do kwietnia 2021 od 3,79% do 10,01 % w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 128% do 160%.

Są to ceny surowca pierwotnego (czystego), natomiast do produkcji towarów oferowanych przez Emitenta wykorzystuje się w znacznym stopniu surowiec wytwarzany z materiału recyklingowego.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 10/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport miesięczny za kwiecień 2021 r.,
  • EBI 9/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2021
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020,
  • w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy za rok 2020,
  • w dniu 14 lipca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2021 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.