Raport ESPI 10/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień
2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 663 484,47 zł w kwietniu 2021 r., co oznacza wzrost o 81,3 % rdr.,
 • 6 696 293,47 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 78,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu kwietniu, chociaż wydaje się, że tempo wzrostu zaczyna się zmniejszać. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w kwietniu 2021 w stosunku do marca 2021 od 0,23% do 10,28% w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 103% do 140%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 8/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Raport miesięczny za marzec 2021 r.,
 • ESPI 9/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,
 • EBI 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 kwietnia 2021 r.,
 • EBI 6/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10,
 • EBI 7/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16,
 • EBI 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wypłata dywidendy za 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 czerwca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2021 r.,
 • w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy,
 • w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.