Raport EBI 6/2015

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2015 ROKU.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2015 r. dywidendy w wysokości 1.214.400 zł, co stanowi 1,10 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2014 oraz za lata poprzednie (z kapitału zapasowego).

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Rekomendowana wysokość dywidendy jest zgodna z nowo przyjętą polityką dywidendową Spółki – raport EBI 19/2014 z dnia 31.10.2014 r. Jednocześnie Spółka zamierza realizować program skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą NWZ z 21.01.2015 roku.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 5/2015

ZARZĄD DEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU („EMITENT”, „SPÓŁKA”) PRZEKAZUJE RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2015 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:

 • 910 524 zł w miesiącu styczniu 2015 r., spadek o 21,4% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

 • Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 1/2015 z dnia 13.01.2015 r. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 12.01.2015r.
 • ESPI 2/2015 z dnia 13.01.2015 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12.01.2015r.
 • EBI 2/2015 z dnia 13.01.2015 r. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
 • EBI 3/2015 z dnia 14.01.2015 r. Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2014r.
 • ESPI 3/2015 z dnia 30.01.2015 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie.

4.Kalendarz inwestora:

 • W dniu 13 marca 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc luty br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 3/2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 30.01.2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby zobowiązanej, Prezesa Zarządu Dektra SA, Pana Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w okresie od 04.06.2014 – 31.12.2014 r.

Łączna wartość transakcji wyniosła poniżej 5 000 EUR.

W dniu 05.06.2014 Pan Maciej Stefański sprzedał 100 akcji po średniej cenie 7,85 zł.
W dniu 29.07.2014 Pan Maciej Stefański kupił 107 akcji po średniej cenie 6,15 zł.
W dniu 04.11.2014 Pan Maciej Stefański sprzedał 166 akcji po średniej cenie 7,50 zł zł.

Transakcji dokonano w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect.

Załącznik:

Podstawa prawna: Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Raport EBI 3/2015

ZARZĄD DEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU („EMITENT”, „SPÓŁKA”) PRZEKAZUJE RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014R.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2014r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:

 • 738 882 zł w miesiącu grudniu 2014 r., wzrost o 24,2% rdr,
 • 15 245 477 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2014 r., wzrost o 8,7% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:

 • Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 23/2014 z dnia 12.12.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc listopad 2014

4. Kalendarz inwestora:

 • W dniu 13 lutego 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc styczeń br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 1/2015

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EMITENTA W DNIU 12.01.2015R.

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.01.2015 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

RAPORT ESPI 2/2015

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI W DNIU 12.01.2015R.

Zarząd DEKTRA SA (dalej “Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 12.01.2015.

1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji, z których przysługiwało 1.000.000 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 12.01.2015 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu (na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Raport EBI 2/2015

HARMONOGRAM PUBLIKOWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2015 ROKU

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku – w dniu 13 lutego 2015 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – w dniu 14 maja 2015 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2015 roku – w dniu 12 sierpnia 2015 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – w dniu 13 listopada 2015 r.
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 r.: w dniu 24 marca 2015 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 23/2014

RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LISTOPAD 2014

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2014 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 821 390 zł w miesiącu listopadzie 2014 r., spadek o 15% rdr,
  • 14 506 596 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2014 r., wzrost o 8% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 18/2014 z dnia 30.10.2014 r. Powołania biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2014
  • EBI 19/2014 z dnia 31.10.2014 r. Zmiana polityki dywidendowej Spółki
  • EBI 20/2014 z dnia 12.11.2014 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za III kwartał 2014
  • EBI 21/2014 z dnia 14.11.2014 r. Raport miesięczny za miesiąc październik 2014
  • EBI 22/2014 z dnia 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
  • ESPI 9/2014 z dnia 26.11.2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 stycznia 2015 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień br.

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 22/2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 12.01.2015 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 9/2014

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 12.01.2015 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.