Raport ESPI 54/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 

20 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 20.06.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 53/2023

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

 W dniu 16.06.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 14 czerwca 2023 r. w wyniku sprzedaży 7.717 akcji spółki DEKTRA SA w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 14.06.2023 roku Maciej Stefański  wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 594.511 akcji spółki DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 94.511 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii) co stanowiło 53,85 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 1.094.511 głosów z tych akcji co stanowiło 68,24 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka).

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 14.06.2023 r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 586.794 akcji DEKTRA S.A. co stanowi 53,15 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.086.794 głosów co stanowi 67,76 % głosów w ogólnej liczbie głosów. W tym:

                           – 500.000 akcji to nie dopuszczone do obrotu akcje serii A

                           – 86.794  akcje to akcje serii B, C i D

osoby powiązane to pani Beata Stefańska – żona oraz pani Wiesława Stefańska – matka.

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

ZAWIADOMIENIE.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 52/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 

15 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 15.06.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 51/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2023 r.

 1. Przychody Emitenta wyniosły:
 • 2 638 557,39 zł w maju 2023 r., co oznacza wzrost o 46 % rdr.,
 • 7 722 660,04 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2023 r., co oznacza spadek o 39 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że aktualnie ceny wszystkich surowców tworzyw sztucznych znajdują się w strefie spadków. Porównując obecne ceny za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, do cen sprzed roku, wskazać należy iż spadły one rok do roku od ok. 40% do 47%, zaś miesiąc do miesiąca od 8% do 13%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • EBI 4/2023 z dnia 12 maja 2023 r. Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2023 
 • ESPI 40/2023 z dnia 12 maja 2023 r. Raport miesięczny za kwiecień 2023 r.
 • ESPI 41/2023 z dnia 17 maja 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 42/2023 z dnia 18 maja 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 43/2023 z dnia 19 maja 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 44/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 45/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 lipca 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 50/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 

12 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 12.06.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 49/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

7 czerwca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 07.06.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 48/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.06.2023

 1. Beata Stefańska – posiadająca 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 06.06.2023 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 9/2023

Wypłata dywidendy za 2022 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 06.06.2023 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 2 208 000 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,00 zł (dwa złote).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 7 lipca 2023 r., a dniem wypłaty dywidendy 22 sierpnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 8/2023

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6.06.2023 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 16 dotyczącą zmian w Radzie Nadzorczej Dektra SA, ponieważ nie wystąpiły przesłanki do stwierdzenia tych zmian.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 7/2023

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 17

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.06.2023 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 17 dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA, ponieważ nie udało się zgłosić kandydata, która uzyskałaby aprobatę Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.