Raport ESPI 20/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

13 marca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 13.03.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Raport ESPI 19/2023

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 13.03.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 10.03.2023 w wyniku transakcji sprzedaży 3.881 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.03.2023 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 689.797 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 189.797 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 62,48 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.189.797 głosów z tych akcji, co stanowiło 74,18 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka)

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.03.2023r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 685.916 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 185.916 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 62,13 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.185.916 głosów, co stanowi 73,93% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska -matka )

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

ZAWIADOMIENIE

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjonariuszy

Raport ESPI 18/2023

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 10.03.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 08.03.2023 w wyniku transakcji sprzedaży 15.449 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 08.03.2023 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 716.795 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 216.795 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 64,93 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.216.795 głosów z tych akcji, co stanowiło 75,86 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka)

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 08.03.2023r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 701.346 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 201.346 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 63,53 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.201.346 głosów, co stanowi 74,90% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska -matka )

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

ZAWIADOMIENIE

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 17/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

9 marca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 09.03.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Raport ESPI 16/2023

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 09.03.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 07.03.2023 w wyniku transakcji sprzedaży 2697 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 07.03.2023 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 719.474 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 219.474 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 65,17 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.219.474 głosów z tych akcji, co stanowiło 76,03 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka)

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 07.03.2023r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 716.795 akcji DEKTRA SA, co stanowi 64,93 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.216.795 głosów, co stanowi 75,86% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska -matka )

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

ZAWIADOMIENIE

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Raport ESPI 15/2023

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2023 ROKU

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji wysokości dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2023 r. dywidendy w wysokości 2.208.000 zł, co stanowi 2,00 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2022 (tj. 2.198.064,57 zł) oraz z zysków z lat ubiegłych, przekazanych na kapitał zapasowy (tj. 9.935,43 zł).

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport EBI 3/2023

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2023 ROKU

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji wysokości dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2023 r. dywidendy w wysokości 2.208.000 zł, co stanowi 2,00 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2022 (tj. 2.198.064,57 zł) oraz z zysków z lat ubiegłych, przekazanych na kapitał zapasowy (tj. 9.935,43 zł).

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport ESPI 14/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

6 marca 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 06.03.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 13/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2023 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 564 577,24 zł w styczniu 2023 r., co oznacza spadek o 46,80 % rdr.,

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że styczeń 2023 roku był kolejnym miesiącem obniżek cen za surowce HDPE i LDPE, a zatem surowców, które mają największe znaczenie dla Emitenta: obniżyły się one od ok. 4% do 8 % w stosunku do grudnia 2022 roku. Jednocześnie ceny tych surowców uległy obniżeniu w stosunku do stycznia roku 2022 od 18% do 25%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 1/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 2/2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 3/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 4/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. Raport miesięczny za grudzień 2022 r.
 • ESPI 5/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 6/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 7/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 8/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 9/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 10/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 11/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • EBI 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 3 marca 2023 r. nastąpi publikacja raportu rocznego za rok 2022
 • w dniu 14 marca 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 12/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

1 lutego 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 01.02.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR