Raport ESPI 17/2019

Przekroczenie progu 5% w dół przez znaczącego akcjonariusza

 

Dektra S.A. (dalej „Spółka”) informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TFI”), który jako organ zarządzający działa w imieniu Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ zarejestrowany w Warszawie (dalej „Akcjonariusz”) o przekroczeniu w dół progu 5% w ogóle liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu nastąpiło w wyniku sprzedaży 2.740 akcji w dniu 9 września 2019 roku. Z zawiadomienia wynika, że przed transakcją Akcjonariusz bezpośrednio posiadał 80.751 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 5,03% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 7,31% w kapitale zakładowym Spółki. Wg zawiadomienia Akcjonariusz po transakcji bezpośrednio posiada 78.011 akcji, które uprawniały do takiej samej liczby głosów i stanowiły 4,86% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 7,07% w kapitale zakładowym Spółki.

 

Zgodnie z zawiadomieniem Akcjonariusz pośrednio nie posiadał i obecnie nie posiada akcji Spółki, a także żaden innych fundusz inwestycyjny zarządzany przez TFI zarówno przed transakcją, jak i po transakcji nie posiadał pośrednio lub bezpośrednio akcji Spółki.  Jednocześnie TFI poinformowało, że nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza (w rozumieniu art.4 pkt 14-15 Ustawy z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz o spółkach publicznych, dalej „Ustawa”), które posiadają akcje Spółki, w odniesieniu do Akcjonariusza nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy oraz, że nie przysługuje Akcjonariuszowi prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7-8 Ustawy.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie

Raport ESPI 16/2019

Raport miesięczny za sierpień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2019 r

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 2 081 811,40 zł w sierpniu 2019 r., co oznacza spadek o 38,8% rdr,
  • 12 397 110,91 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2019 r., spadek o 10,6% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

            Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 9/2019 z dnia 9.08.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2019 r.

 • ESPI 15/2019 z dnia 14.08.2019 r. Raport miesięczny za lipiec 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 października 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 15/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2019 r.
1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1 467 745,38 zł w lipcu 2019 r., co oznacza spadek o 5,6% rdr,
 • 10 315 299,50 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2019 r., spadek o 1,5% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem: ESPI 13/2019 z dnia 4.07.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR ESPI 14/2019 z dnia 12.07.2019 r. Raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wypłata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.,
 • w dniu 13 września 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 14/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły: 2 000 912,13 zł w czerwcu 2019 r., co oznacza wzrost o 39% rdr, 8 847 554,12 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2019 r., spadek o 0,7% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta: Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • EBI 5/2019 z dnia 5.06.2019 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 5.06.2019r,
 • EBI 6/2019 z dnia 5.06.2019 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12,
 • EBI 7/2019 z dnia 5.06.2019 r. Wypłata dywidendy za 2018 r.,
 • ESPI 7/2019 z dnia 5.06.2019 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA
 • EBI 8/2019 z dnia 7.06.2019 r. Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dektra SA,
 • ESPI 8/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR,
 • ESPI 9/2019 z dnia 13.06.2019 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
 • ESPI 10/2019 z dnia 14.06.2019 r. Raport miesięczny za maj 2019 r.
 • ESPI 11/2019 z dnia 18.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR
 • ESPI 12/2019 z dnia 26.06.2019 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 9 sierpnia 2019 r. nastąpi publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.,
 • w dniu 14 sierpnia 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2019 r.,
 • w dniu 4 września 2019 r. nastąpi wyplata dywidendy za wypracowany zysk z 2018 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 13/2019

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie o transakcjach z dnia 4 lipca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 12/2019

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 26 czerwca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 11/2019

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR 18.06.2019. Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 18 czerwca 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce. Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie o transakcjach z dnia 18 czerwca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Załącznik: Powiadomienie-o-transakcjach-z-dnia-18-czerwca-2019.pdf

Raport ESPI 10/2019

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 1 840 783,82 zł w maju 2019 r., co oznacza spadek o 28,9% rdr,
  • 6 846 641,99 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2019 r., spadek o 8,4% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 4/2019 z dnia 10.05.2019 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2019 r.

 • ESPI 6/2019 z dnia 14.05.2019 r. Raport miesięczny za kwiecień 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 26 czerwca 2019 r. dzień ustalenia prawa do dywidendy,

 • w dniu 12 lipca 2019 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2019 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 9/2019

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów

W dniu 13.06.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), Wiceprezesa Zarządu Emitenta, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. Akcjonariusz poinformował, że w dniu 10.06.2019 w wyniku transakcji sprzedaży 5000 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.06.2019 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 799.717 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 299.717 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 72,44 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.299.717 głosów z tych akcji, co stanowiło 81,03% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka) Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 10.06.2019 r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 794.717 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 294.717 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 71,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.294.717 głosów, co stanowi 80,72% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska – matka).  Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie akcjonariusza

 

Raport ESPI 8/2019

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 2 marca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powiadomienie o transakcjach z dnia 13 czerwca 2019.pdf.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Załącznik do raportu