Raport ESPI 11/2020

Raport miesięczny za kwiecień 2020r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2020r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 917 569,91 zł w kwietniu 2020r., co oznacza spadek o 32,4% rdr,
  • 3 760 887,04 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2020r., co oznacza spadek
    o 24,9% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W miesiącu kwietniu odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 8/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
  • ESPI 9/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r. Raport miesięczny za marzec 2020r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 10 czerwca 2020r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2020r.
  • w dniu 18 czerwca 2020r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect