Raport ESPI 2/2020

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2020 r.

  1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
    • 743 439,52 zł w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 36% rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

  1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 1/2020 z dnia 14.01.2020 r. Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 13 marca 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty 2020 r.

  • w dniu 11 marca 2020 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.