Raport ESPI 13/2020

Połączenie Emitenta ze spółką Indiver SA

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu podaje do wiadomości, że w dniu 1 lipca 2020 r. uzyskał informację o dokonaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) z Indiver Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000381928 („Spółka Przejmowana”),

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. z dniem 30 czerwca 2020 r. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej, tj. Indiver Spółka Akcyjna.

Stosownie do art. 494 KSH Emitent jest następcą prawnym Indiver Spółka Akcyjna, tj. z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Indiver Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmowanej.

Połączenie odbyło się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Emitent jako Spółka Przejmująca był jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiadał w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów, połączenie nastąpiło w trybie uproszczonym i stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej.

Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego Emitenta oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Emitenta, w związku z dokonanym połączeniem nie zostały dokonane żadne zmiany Statutu Emitenta.

Podstawa Prawna: Inne uregulowania